Gonna publici godda ma ghandux jkollom il-maggoranza taghhom mimlija konkos. Jekk bicca art mdaqqsa, timtela hamrija, jsir thawwil ta' sigar u forsi xi ftit bankijiet fuq art mballta l-area tkun hafna isbah. il-Konkos nhalluh ghal bini u mhux ghal gonna.