Tinghata ghajnuna ghal min ghandu jew jixtri dar antika fic-centru tar rahal jew belt biex jigu rijabilitati u jergaw jitgawdew mil-poplu,specjalment dawk in-nicec u statwi li tant huma sbieh.