Grazzi tal-opportunita. L-inkwiet tieghi u ta' hafna hu li ma jezistix partit li jirraprezenta lmin ihaddan valuri nsara. Il-valuri nsara huma cari mmens u jissalvagwardjaw il-familja fl-istat li originarjament kienet mahluqa. Nixtieq partit li jhares l-interessi ta Malta fuq kollox anki jekk jmorru kontra ddirezzjoni li tista tinghata mill EU. Nixtieq partit li joffri soluzzjonijiet cari ghal tant koppji zghazagh li jixtiequ jiffurmaw familja specjalment fejn tidhol maternity leave u incentivi biex il genituri ma jaqtghux qalbhom milli jkollhom it tfal. Nixtieq partit li bl-illuzjoni tal modernizmu ma jitflifx ruhu. Sahhiet