Gejt diretta sabiex naghmel suggeriment tramite dan is-sit. Is-suggeriment tieghi huwa illi jigu offruti vouchers (bhalma huma dawk tal-Covid) ghall-anzjani sabiex jaghmlu uzu minn taxis ghat-traport personali taghhom. Dawn jistghu jkunu per ezempju €25 fis-sena. Suggeriment iehor huwa illi jigi offrut voucher ikbar ghal dawk l-anzjani illi, volontarjament, jirrinunzjaw ghal-licenzja wara li jaghlqu 75 sena. Persuni gew ighiduli illi hemm zewg taxis illi jtellghu nies bil-wheelchair imma dawn jiccargjaw mhux hazin - xi €70 ghall-vjagg wiehed. B'hekk l-anzjani specjalment jistghu jikkalkulaw illi, jekk inehhu l-karrozza, jiffrankaw fuel, insurance, xi kirja ta' garaxx u l-vouchers jinkoragguhom jaghmlu uzu minn dan il-mezz ta' trasport ghall-qadi taghhom u anke biex ikomplu fil-hajja socjali taghhom