Jiena darba kont zaghzugh. Fis-sebghinijiet, konna sibna ghajnuna mill-gvern tal-gurnata billi natajna art b'xejn u self b'imghax baxx mill-Lohombus li kellu jithallas f'25 Sena. Hemm bzonn li l-partit johrog b'idea simili. Art ma fadalx. Fejn jinbena ftit li xejn fadal. Imma apartamenti vojta hawn mhux hazin. Jista' l-gvern futur PN jirrisolvi din il-problema ghal uliedna. Ibni zaghzugh ma jaffordjax jixtri u jibqa' jhallas is-self sal-mewt. Jista' min hu bhalu jinghata soft loan bhal ma konna inatajna ahna?