illala ma jidher hadd mill kandidati fiz zejtun?? staqsejt nies u kulhadd jghidli li hadd ma gie ihabbatlu l bieb. veru li zejtun ghandu l fama ta laburist pero nghidilkom li hawn hafna nazzjonalisti kwieti go darhom. please tinsewhx zejtun. fuq kollox distrett taghna dejjem 3-2 gie. hudu hsiebna zwieten pls, qlajna fuq rasna bizzejjed. grazzi