Nhoss li l-PN ghandu jkun aktar kritiku ghall-mod kif qeghdin jizvilupaw l-affarijiet gewwa Birzebbuga. Ghadu kemm thabbar li ser jssir trakka gewwa HalFar. Din ser jzid hafna storbju ma dak li diga hemm ghan-nies ta' Birzebbuga. In-nies ta' Birzebbuga qeghdin jigu murija progetti ohra ta' tisbieh semplicement biex jghattu progett li se jkompli johnoq lir-residenti ta' Birzebbuga. Jiena nhoss li l-Pl qieghed jimmanipula s-sitwazzjoni f'Birzebbuga minghajr ma jsib rezistenza ta' xejn mill-PN. Jiena nhoss li s-sitwazzjoni ta' Birzebbuga ghandha tkun aktar fuq l-agenda tal-PN.