Nissuggerixxi li r-rati tas-ceilings tat-taxxa jergghu jibdew jizdiedu kif kien isir kull budget taht Dr Gonzi. Tafu li dawn ir-rati ilhom ma jizdiedu mill-2013 - l-ahhar budget li ghamel Dr Gonzi? Kif il-PN qatt ma semma' xejn u ma kkritikax lill-gvern kemm felah dwar dan? Dan ifisser li z-zidiet kollha li kien jaghti l-gvern kollha regghu spiccaw ghandu fl-ahhar tas-sena. Ghax anke l-batuti, ta' pagi baxxi u l-pensjonanti single b'pensjoni baxxa spiccaw jinqabdu bit-taxxa. Ma nistax nifhem kif il-PN qatt ma semma' xejn dwar dan!! Mhux ta' b'xejn jizdied il-faqar!!