Hemm bzonn issir xi haga dwar it transport f Malta. Pajjiz zghir u allura distanzi qosra pero hawn wisq vetturi ghal din il gzira! li kull ma jmur dejjem jizdiedu! Inutli nwessaw it toroq biex jesaw iktar karozzi! Il mentalita tal poplu trid tinbidel...nuzaw alternattivi ta transport nodfa , fejn hemm bzonn mmorru bil-mixi, nuzaw rota,jistaw jsiru iktar reklami fuq TV fuq dawn it tip ta beneficcji biex tinholoq kuxjenza ezempju iktar rispett lejn ciklisti, jiholqu incentivi biex dak li jkun juza ir rota biex jmur ix xoghol mqar darbtejn fil gimgha. It-toroq taghna ghandom bzonn li jkunu mnaddfa iktar spiss specjalment ghal fatt li min juza r rota bhala mezz ta transport mhux dejjem ikun possibli jsuq fil-genb minhabba haxix hazin li jikber b mod esagerat u anke il hgieg mkisser, zrar u affarijiet ohra u allura jispicca jkun ta periklu kemm ghalih/a u kemm ghas sewwieqa tal vetturi. Dawn huma "quick wins" li nemmen hafna jghinu ghal arja iktar nadifa u ghal stil ta hajja iktar healthy. Fejn jidhol ikel, nemmen li il healthy foods ghandhom ikunu irhas mill junk foods, il hajja saret gholja wisq u tispicca taqa ghal ikel mhux daqsekk healthy ghax ma tkunx taffordja! Fejn tidhol edukazzjoni nemmen illi t tfal minn ta eta zghira ghandom jitghallmu first aid, mental health u iktar sports. Hemm hafna xi jsir b`mod ghaqli minghajr ma jintefqu il-biljuni! Grazzi ta l-oppurtunita