4 vapuri, portijiet godda, ohrajn imkabbra, x2 fast ferries u sahansitra ajruplan kollha mhux economikament vijabbli u issusidjati mill Gvern. B'gebla wahda nsolvi l-problemi kollha tieghi, tat-tfal tieghi u tat-tfal taghhom u tal-Ghawdxin kollha. Il-Pont jew Mina jekk jista' jkun bil-metro go fiha (ghax il-metro hija l-unika soluzjoni ghal problemi tat-traffiku f'dan il-pajjiz). Il-bini ta' dan jista' zgur jigi issussidjat minn l-EU taht it -T1. L-unika spiza li tibqa wara li jinbena hija dik biex tmantnieh u din tigi minn null li jithallas biex taqsam. Kemm inhobbu nikomplikaw l-affarijiet. Morru in-Norvegja u issibu ezempji minn l-isbah li sahansitra huma ta' attrazjoni ghat-turisti. U tigux bl-iskuza li Ghawdex jinbena dan tiga qed isir b'mod massic illum. 8 snin ghamilt nahli 5 saghat kuljum minn hajti nistenna busses u vapuri, f'kull tip ta' temp u nibki meta narha it-tfal taghna imorru joqoghdu Malta ghomorohom ghax ma' ghandhomx cans jigu lura Ghawdex jew issa sahansitra isibu xoghol Ghawdex.