Dejjem hallast it-taxxa fuq kull lira/u Euro li qlajt. Mela kif qeghda nerga nhallas it-taxxa fuq il-penzjoni.? Din hija double taxation ghaliex hallast dejjem skond il-paga li kont indahhal. ILni 15 il-sena penzjonanta u ghadni nhallas it-taxxa. PUNT2. tal-Mut kienu fethu kawza lill-gvern dwar din il-kwistjoni, sabiex ninghataw lura it-taxxi li hallasna .IL-process tal-kawza waqqghu Joseph Muscat , b,daqq ta pinna . Din ingustizzja kontra l-haddiem. PUNT 3. Il-kawzi li waqqa' Joseph Muscat ghandhom jergghu jinfethu. PUNT3. GHaliex min jiehu il-penzjoni tat-tezor ma jiehux il-penzjoni tal-bolla shiha? Punt4.... Jiena tkellimt mal OMbudsman dwar dan il-kaz u r-risposta kienet li Joseph Muscat kien ghalaqha. Din hija ingustizzja u l-kawza ghandha titkompla. Wara kollox fil-programmi elettorali kien hemm il-weghda li ser jaghtuna l-arrears lilna penzjonanti ex-ghalliema li tajna s-servizz.