Nixtieq nsaqsi fejn wiehed jista jsib il-proposti tal-Partit Nazzjonalista? Fejn huma mnizlin? Fuq dan is-sijt ma sibthomx u lanqas fuq is-sijt ta Net News. Tghidulix li wiehed irid imur jigbor xi ktieb mid-dar centrali... Il-votant irid jivvota fuq il-proposti tal-partiti u jekk wiehed ma jistax isibhom jew ma semax bihom kif jista jivvota lil PN?? Jien nissuggerixxi li dawn ghandhom jingabru bullet points u jintefaw fuq din is-sijt llum qabel ghada u dejjem jigu aggornati... Ir-riklam principali Kun il-Bidla ghal ewwel imisslek qalbek mma wara tinduna li rajna hafna bhalu u li ma tantx hemm sostanza fih. Xbidla qed tipproponu? Ezempju vvota PN biex jonqos linflus ta nies barra mil-Ewropa, biex ikollna ambjent iktar nadif ghax ez iz-zibel se jibda jingabar kollu kuljum, biex il-bini u lkonkos ta madwarna se jonqos ghax qed nipproponu li ssir riforma.... Dawn laffarijiet inridu nisimaw mhux diskors bhal jekk se taghmilha ghax mghandekx xtaghmel forget it jew ha taghmilha ghax thobb lil boyfriend... Grazzi.