Għandek suġġeriment tajjeb?

Aqsam l-ideat tiegħek hawn

Għandek idea speċifika dwar kif Malta tista’ ssir post aħjar?

Forsi għandek suġġeriment dwar kif intejbu l-inħawi tiegħek, jew kif il-PN jista’ jsir aktar effettiv.

Dejjem emminna fil-mod kif insaħħu ċ-ċittadin biex itejjeb il-ġid komuni.

Irridu nibdlu dawn l-ideat f’realtà. Allura aqsamhom hawn u ibni fuq is-suġġerimenti ta’ nies oħra.

Segwi t-tweġibiet uffiċjali tagħna hawn.

 

Avviż

L-amministraturi ta' din il-websajt jirriżervaw id-dritt li jneħħu suġġerimenti li fihom profanità, omofobija, sessiżmu, aggressjoni jew instigazzjonijiet ta' vjolenza.

 


Got a great suggestion?

Share your ideas here

Do you have a specific idea about how to make Malta a better place? 

Maybe you have a suggestion about how to improve your neighbourhood, or how PN can become more effective.

We have always believed in empowering citizens to improve the common good. That’s why your ideas are so important.

We want to turn these ideas into reality. So share them here and build on other people’s suggestions.

Watch this space for our official replies.

 

Disclaimer:

The admins of this website reserve the right to remove suggestions that contain profanity, homophobia, sexism, aggression, or instigations of violence.

 

Sign in to add your suggestion

Anonymous
Sign in with or
Don't have an account? Click here to create one.
Please check your e-mail for a link to activate your account.
Sort posts by
or filter for posts tagged with

 • Regenerate with younger people, Unite and Strategize for the country and party

  Country ----------- Focus on Minimum Wage and Living Wage prospects. Salaries have been stuck for ages. A lot of people want this. Rent/Property pricing Environment - A modern infrastructure. Be quicker and more resilient than PL Party ----------- Align towards a young party with regenerative ideas just like JM did in 2013. Dinosours that have been around for decades haven't got a place. Just keep the ones with great experience, get rid of the disruptors and people causing internal issues. Bring people closer to the party by championing both Adrian Delia and Bernards people as one. Listen to LABOUR SUPPORTERS and PN FLOATERS by getting their critical feedback and acting on it. Very important! Blame the Government less and focus on unity and how youll take everyone on board. People will walk to the PN if you show them a united force, not if you criticise Labour or talk about corruption.


 • Free Rotary Carousel Parking Systems / Smart Parking

  Problema kbira f'pajjizna hija li meta tmur bil-vettura privata tieghek tasal u ma ssibx fejn tipparkja. Problema ohra 'lli hija attribwita minn hekk ukoll hija li it-toroq jifgaw habba l-volum kbir ta' karozzi pparkjati li jrendu problema qawwija sabiex il-vetturi li jkunu mexjin isibu li t-toroq komdi ghas-sewqan u dan specjalment jekk it-toroq ikunu qed jintuzaw b'direzzjonijiet opposti. U xi nghidu ix-xarabanks u vetturi kbar li jsibu t-toroq hekk u jridu jikkwartjaw u ma missu ma' xejn.... Soluzzjoni sostenibbli hija li jsiru karużelli ta' pparkjar b'xejn madwar il pajjiz kollu u niffrankaw hafna hela ta spazju bla bzonn u it-toroq jitnaddfu minn hafna vettura wieqfa. Il-Karużell huwa disinn kompatt għall-ipparkjar tal-vetturi vertikalment 'il fuq mill-art, vetturi li jduru bħal Ferris wheel u kollha f'disinn irqiq. Il-Karużell jirrikjedi biss iż-żona ta' żewġ spazji ta' parkeġġ, biex is-sistema tkun kompatta ħafna u tiffranka spazju prezzjuż. Il-vetturi jidħlu u joħorġu mil-livell tal-art u sid il-vettura jaghti l-istruzzjoni fuq screen minghajr intervent ta' parker u t-turntable idawwar il-vettura skont il-bzonn u f'inqas hin taccessa il-vettura bla inkonvenjet ta' xejn biex wara tihoda lura. Idejalment dawn l-istrutturi jistghu isiru f'hafna zoni vicin l-iskejjel, hwienet u centri essenzali bhal dak tas-sahha u aktar. L-ispazju f'pajjizna huwa ta' importanza kbira kif nuzawh u dan huwa wiehed essenzjali li jista' jsolvi hafna ugieh ta' ras ghal kullhadd.


 • Three fold Suggestion

  Our society is mainly based on Middle Class, Pensioners and Students. For these the following is my recommendation: (a) I recommend that all bills with earnings below 15,000 Euros, mostly pensioners will have their first 100Euros deducted from their bill. (b) All students going to University and MCAST will have a slight increase in stipends and they will be refunded half the cost of any I.T. equipment study, with a capping of 500 Euros. (c) Middle class will be given 5% deduction in their tax return, if they show that they have for once invested in an energy saving equipment such as A+++ equipment, Solar Panels, etc. Chris Zahra DipSurv.(Reading), MSc. (Bath), MSc.(Liverpool), MRICS, MCIOB B'Bugia


 • Improving maltese environment and giving back open spaces to Maltese people

  1. Turn the the Bingemma (Victoria Lines) trail into a national park - upgrade the place, cut down evasive trees and plant more local trees, promote it as a tourist trail. 2. Their is the proliferation of caravans which many a time do not have the adequate space to use them, may I suggest that you turn the Selmun area into a caravan and camping site, this can be developed on similar sites found abroad. This can also be promoted as alternative tourism. 3. Look at examples like Slovenia (Ljublijana) where they turned the city into a pedestrian zone, building big car parks underground so people can walk near the river etc. You can pilot this with a particular town or village eg. Lija or Balzan.


 • Improving Maltese Environment and giving Maltese people back their free spaces.


 • Cleaning of culverts

  I feel that the time has now come to ensure that all culverts in all our roads are cleaned, checked, at least 4 times a year. Moreover, I feel this should be subcontracted and left in the good hands of our local councils. This will avoid a lot of danage and will ensure that most of the roads, at least, will not flood, as always. They have to be well cleaned In August, September, December, March, at least. To enhance this measure, there has to be tighter measures to ensure everybody keeps the raids clean. Maybe bigger fines.


 • Sptar Għall-Annimali

  Nixtieq nipproponi proposta lilkom bħala Partit Nazzjonalista. Naħseb li llum il-ġurnata fis-sena 2021 wasal iż-żmien li jkun hawn sptar tal-annimali nazzjonali li joffri servizzi għal kull min ikollu bżonn jieħu l-pets tiegħu għal kura. Dan jista jibda milli parti mill-ispejjeż ikunu koperti b' kumpens mill-Gvern u l quddiem jasal biex l-ispejjeż kollha jkunu covered mill-Gvern. Dan qed ngħidu għaliex l-ispejjeż jafu jkunu kbar biex owners ta' pets jmorru għand-veterinarju privati u fuq kollox dawk li għandhom il-pets iħallsu taxxi wkoll. Fl-opinjoni tieghi din il-proposta hija importanti wkoll jekk iridu ntejbu l-ambjent tagħna għaliex b'hekk nies li forsi xtaqu jsiru pet owners imma baqgħu lura minħabba problemi ta' flus; issa jaħsbuha mod ieħor. Apparti minn hekk jitnaqqas il-piż minn fuq ix-xelters tal-annimali. B'din il-proposta nistgħu nnaqqsu wkoll l-problema ta' abbandun tal-annimali u/jew annimali jiġru fit-toroq abbandunati. Napprezza l-ħin tiegħkom biex taqraw dan il-messaġġ. Nittama li din il-proposta tittieħed inkonsiderazzjoni u grazzi mill-ġdid.


 • Tagħkom


 • Nrabbu Kuragg.

  Wara l-stunt politiku li sar min kandidat fl-attivita ta' l-gheluq tal-festi tal-indipendenza, ahna in-nies irridu naraw Il-partit nazzjonalista jrabbi kuragg u jiehu stand kif xieraq. Dan l-stand ghandu jkun car u ekwivoku li Malta l-ewwel, Il-partit it-tieni. Hemm bzonn jkun hemm repirkossjunijiet cari halli dan il-loghob kollu jinqata. Min hemm fil-partit bhalissa li lest jiehu decizzjoni iebsa? In-nies kif tridom jafdaw il-partit nazzjonalista meta jaraw li lanqas ahna biss kapaci niehdu decizzjonijiet fuq nies 'taghna' stess?


 • Transport bejn Malta u Ghawdex

  4 vapuri, portijiet godda, ohrajn imkabbra, x2 fast ferries u sahansitra ajruplan kollha mhux economikament vijabbli u issusidjati mill Gvern. B'gebla wahda nsolvi l-problemi kollha tieghi, tat-tfal tieghi u tat-tfal taghhom u tal-Ghawdxin kollha. Il-Pont jew Mina jekk jista' jkun bil-metro go fiha (ghax il-metro hija l-unika soluzjoni ghal problemi tat-traffiku f'dan il-pajjiz). Il-bini ta' dan jista' zgur jigi issussidjat minn l-EU taht it -T1. L-unika spiza li tibqa wara li jinbena hija dik biex tmantnieh u din tigi minn null li jithallas biex taqsam. Kemm inhobbu nikomplikaw l-affarijiet. Morru in-Norvegja u issibu ezempji minn l-isbah li sahansitra huma ta' attrazjoni ghat-turisti. U tigux bl-iskuza li Ghawdex jinbena dan tiga qed isir b'mod massic illum. 8 snin ghamilt nahli 5 saghat kuljum minn hajti nistenna busses u vapuri, f'kull tip ta' temp u nibki meta narha it-tfal taghna imorru joqoghdu Malta ghomorohom ghax ma' ghandhomx cans jigu lura Ghawdex jew issa sahansitra isibu xoghol Ghawdex.


 • SAFE Cycling infrastructure


 • Tennis - National drive against obesity / encouragement to practice sports

  Malta like many countries seems to allocate large sums of money towards football. As a sport its is not the most inclusive because of stereotyping etc. An alternative that has worked in the Uk is tennis. Tennis courts are less expensive to maintain, take up less space and are accessible equally to boys and girls alike. Most councils across London include one/ two/several tennis courts in public garden projects and then run these tennis court through a national/local academy. These garden projects and parks are not necessarily large but include a play area for kids, trees and open space and tennis courts (without lighting not to disturb neighbours). The academy the promotes lessons from the age of 4 at a subsidised cost. The public can book slots online and access to the courts is through a key code which means that no one needs to be physically present - hence reduced cost/admin. A campaign should be launched by central govt and funded through the planning authority fund to encourage councils to make these facilities available. Developers should also be charged an additional community levy based on the size of the project to fund these initiatives in the town /locality where they intend to build. Such levies (which need to be substantially higher than the current rates) could also contribute to social housing in the locality, similar to what is done in the UK.


 • Removal of Sisa

  Since a couple of years, Edward Scicluna added SISA to imports from abroad so every importer with each order needs to have workings done of how many kg and Litres of actual net weight of product is being imported in that order. Eg if we import a mascara, each mascara has 9ml of actual product. Workings for a medium sized order can take even 5 hrs! Shipping companies had to create entire departments to deal with the processing of the Sisa. Before the sisa is worked out and submitted, the goods are not released from customs. The sisa tax is then added to the whole order and this is reflected in the price of the end consumer. The Chamber of Commerce was working on the issue for a while to try and arrange the situation to no avail. Thanks


 • Electric modes of transport

  In order to ensure the take-up of electric mobility users need to be helped but not only financially. Some suggestions: 1) All new buildings/ apartment blocks and office should be obliged by law to have a number of charging posts in their respective garage or pay a hefty fine that will go towards charging stations in the locality. 2) Office blocks should be obliged to provide showers and secure parking spaces for bikes. 3) Long term and open ended/ongoing grants should be made available for the purchase of electric bikes. 4) Bus lanes need to be introduced without delay. 5) Siemens have teamed up with Ubitricity to provide charging points on street lamp posts. This technology is available. Malta needs thousands of such charging stations/points and not a trickle a year. 6) Electric scooters need dedicated parking spaces across every locality as has been done in London. Photo attached.


 • Windfarms

  Forget about photovoltaic farms on this tiny Island. We hardly have enough land for ourselves. But we have acres and acres of sea surrounding us. Let us go for windfarms. Hurd's Bank? https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2021/09/16/how-uae-backed-wind-farm-pointed-the-way-to-a-floating-future/ https://www.thenationalnews.com/2017/10/19/hywind-scotland-worlds-first-floating-wind-farm/ https://www.thenationalnews.com/business/energy/equinor-posts-q2-profit-beating-on-the-back-of-strong-refining-performance-1.1053913


 • merchandise transport to Gozo

  Most containers bound for Gozo are unloaded either at the Freeport or at Ras Hanzir at Marsa. They then have to go up to Cirkewwa for crossing over to Gozo, sometimes causing considerable traffic jams en route. Since Marsa and B'Bugia are both in the southern area of Malta, can't there be a ferry specifically assigned to these trucks/containers whereby they are loaded from one of the ports and taken directly to Gozo. This will result in less travel time on the road as well as less pollution and less stress for the drivers of these heavy vehicles.


 • Regarding double pension act 1979

  My husband has been retired for the last 17 years and his social pension has been reduced because he earns company pension. Since then, total pension stolen by government amounts to €100000,this being €500 per month. Is there any hope that a new government does something to refund some of its money?


 • LIVING WAGE

  Tigi ikkalkulata paga fejn wiehed jista mhux biss jezisti bil minimum wage izda jista jghix hajja aċċettabbli u dinjituza ghaz zmien tal llum. Din kienet wegħda li għamel JM tmien snin ilu, izda li umbghad ma kellux il kuragg jiffaċċja l employers. Nemmen li jekk din tkun diskussa b'mod matur mal MCESD min issa, biex tkun tapered in fi ftit zmien, u tkun feasible ghal employers din tista tkun flagship tal proposti ghal elezzjoni ghal PN. Ovjament din, bħal kwalunkwe proposta oħra ghandha tkun costed, dettaljata u spjegata sabiex din il weghda tkun kredibbli.


 • Being positive in a country which is not normal.


 • Malta.

  This I state to the a Maltese and Gozitan population. We need to change, slowly but surely. We will not grow and we might even drown. Photo says it all.