Recent Activity

 • comment
  Carmel Garcia
  commented on Laqghat tal-kotra. 2022-01-10 17:54:04 +0100
  Hemm bzonn li l-partit jibda jlaqqa lil kotra. Tigux toqghodu tghidu bil-midja. Il-midja mhux kulhadd ikun fuqha. Ftakru li hawn il fuq minn 80,000 li qed jiftaqru u ma’ jistux jaffordjaw il-midja. Il-popolin jitlaqqa jrid u mhux joqghod wara PC wahdu jew jisma r-radju u dejjem tisma l-istess nies jirrepetu l-istess affarijet millum ghal ghada. Jekk mhux mhux se ninzlu fit-toroq , il-messagg se jasal biss ghand dawk li jisimghu r-radju u nafu bejn wiehed u iehor minn jisimghu r-radju, ghax hlief l-istess nies ma’ jcemplux biex issemmu lehinhom. Il-midja tajba ghal-ftit ghaxriet li jisimghu r-radju u l-ftit li juzaw l-internet specifikament ghal-politika. Mella jekk veru tridu twasslu l-messagg laqqghu in-nies fil-pjazez, il-bqija fejn ahna se nibqu.
 • comment
  Carmel Garcia
  commented on Billboards 2021-10-26 17:13:26 +0200
  Grazzi tar-risposta. Jiena naf li dawn jinvovlu hafna flus u l-partit ghandu l-limitazzjonijiet tieghu rigward finanzi, ghax naf kemm trid biex tigbor flejjes ghal kull haga li tkun tehtieg. Naf ukoll li l-partit m’ghandux bir id-deheb bhal PL. Pero jekk ser issir interpellanza fil-parlament ghandha tinkludi wkoll jekk dawn hux ser jintuzaw mill-PL ghal-propaganda tieghu ghal-elezzjoni generali, ghax jekk iva, ikun juri li dawn il-billboards huma tieghu jew ta’ xi hadd qrib sew tieghu.
 • page follow
  Carmel Garcia
  followed Mistiedna fuq NETtv u FMRadio 2021-10-24 09:25:47 +0200