Toni Bezzina

231Pt
Determinat li nkun ta' servizz għal kulħadd. Kelliem għat-Trasport, Avjazzjoni u Affarijiet Marittimi. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq il-5 Distrett.

Recent Activity

 • page published
  Toni Bezzina
  published Il-Futur tal-Festi Tradizjonali f’ Pajjiżna in Blog 2021-12-03 17:16:23 +0100
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Victoria Parking 2021-11-13 16:21:18 +0100
  Suggeriment tajjeb hafna fejn f’ diversi lokalitajiet madwar Malta u Ghawdex jigu identifikati zoni fejn tali multi-storey carparkings jkunu jistu jinbnew halli jitnaqqas t-traffiku mic-centri tal-lokalitajiet taghna, Grazzi tas-suggeriment Mariella.
 • page user tag
  Toni Bezzina
  tagged Mariella Mercieca's Victoria Ring Road with important 2021-11-13 16:18:49 +0100
 • page published
  Toni Bezzina
  published Il-Metro: Mistoqsijiet mhux imwieġba in Blog 2021-11-12 15:24:07 +0100
 • page published
  Toni Bezzina
  published The Metro Question in Blog 2021-10-26 15:46:31 +0200
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Billboards 2021-11-13 16:22:53 +0100
  Grazzi Carmel tal-kumment u suggeriment tieghek.
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on survey issued by Times of Malta 2021-10-22 12:29:14 +0200
  Il-Partit Nazzjonalista ghandu bzonn l-involviment taz-zghazagh biex flimkien ma nies t’ esperjenza inkunu il-bidla li tant jehtieg pajjizna. Grazzi tas-suggeriment tieghek Patrick.
 • page user tag
  Toni Bezzina
  tagged Lara Zerafa's Grant for post-graduate students with good 2021-10-21 23:43:03 +0200
 • page user tag
  Toni Bezzina
  tagged Anthony Briffa's Free specialist fees for over sixties with good 2021-10-21 23:41:22 +0200
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Specialists fees refund to over 60’s 2021-10-21 23:41:04 +0200
  Idea tajba. Prosit
 • page user tag
  Toni Bezzina
  tagged Noel Tonna's Lessen Taxes for persons with private pensions with good 2021-10-21 23:38:46 +0200
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Mater Dei employee parking 2021-10-21 23:37:59 +0200
  Iz-zjieda ta’ Park & Ride madwar il-pajjiz, filwaqt li jnaqqsu mill-problemi tal-parking f’ postijiet pubblici bhal l-isptar Mater Dei, jistghu jkunu wkoll ta’ kontribut biex titnaqqas il-problema tat-traffiku f’ pajjizna. Sfortunatament, il-Gvern Laburista fil-proposta tal-Metro, minflok zied il-Park & Ride, qed jipproponi li dawk ta’ Pembroke u tal-Marsa/Qormi jinbidlu f’ zoni ta’ zvilupp ta’ torrijiet.
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Paid study leave 2021-10-21 23:28:23 +0200
  Ideja tajba. Kulhadd ghandu jkollu il-fakulta u l-ghajnuna mill-istat biex jikkonsolida il-hiliet tieghu jew igib hiliet godda li fl-ahhar mill-ahhar ikunu ta’ kontribut biex l-ekonomija ta’ pajjizna tkompli timxi l-quddiem.
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Increase in peoples’ wages 2021-10-17 01:15:58 +0200
  Dawn, sfortunatament ghalkemm il-Gvern huwa konxju li l-hajja qeda toghla ma kull gurnata li taghddi, ma ha l-ebda mizura drastika biex jirranga din is-sitwazjoni li hi ta’ ugieh ta’ ras ghal maggoranza tal-poplu Malti u Ghawdxi. Aghar minn hekk, fil-bagit li ghadu kemm hareg, kull ma ta’ ghall-gholi tal-hajja huwa ta’ E1.75 fil-gimgha.
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Selmun Barracks 2021-10-17 01:03:11 +0200
  Patrick, huwa mportanti li zoni bhal ma hi dik ta Selmun, jigu restawrati halli jkunu jistghu jitgawdew mill-generazjonijiet prezenti u futuri. Grazzi tas-suggeriment tieghek
 • page user tag
  Toni Bezzina
  tagged Mario Azzopardi's Jitwal il-ħin tal-programmi politiċi fuq Net FM with good 2021-10-17 00:43:33 +0200
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Change in Party 2021-10-17 00:40:46 +0200
  Jacqueline, il-PN dejjem sarraf hidmietu f’ gid ghall-poplu kollu. Ghamilna hafna izda nammetti li fadal hafna aktar xi jsir. Pero m’ ghandiex dubju li bhala partit kapaci nipprovdu s-soluzzjonijiet ghall-isfidil li qed jiffacja pajjizna. Ghalekk l-islogan ‘Kun il-Bidla’, ghaliex nemmnu li FLIMKIEN kapaci naghmlu t-tibdil mehtieg ghal futur ahjar ghal Malta taghna.
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Pension reform 2021-10-17 00:29:09 +0200
  Grazzi tas-suggeriment tieghek Anna
 • comment
  Toni Bezzina
  commented on Bdiwa w Rahala 2021-10-17 00:19:36 +0200
  Carmelo, grazzi tal-partecipazjoni tieghek. Huwa mportanti li persuni ta’ esperjenza bhalek jaghtu l-kontribut taghhom b’ risq il-qasam agrikolu ghax kif ghidt int, jekk mhux ser naghtuh l-importanza u l-ghajnuna kollha necessarja, ghad jasal zmien meta dak kollu li nieklu jkollna nimpurtawh minn barra l-pajjiz. Li kont, minnek nikkuntatja lil Edwin Vassallo, li hu s-Shadow Minister ghal-Bdiewa u r-Rahhala fost ohrajn.
 • comment
  Toni Bezzina
  Biex jitnehhel is-servizzi kollha minn mal-faccati, il-PN ilu jinsisti mal-Gvern ghal dawn l-ahhar snin biex isiru service ducts fil-bankini tat-toroq taghna biex kwalunkwe tip ta’ servizz jitnehha minn mal-faccati tad-djar u fl-istess hin f’ kaz ta’ hsarat f’ dawn is-servizzi, ma jkunx hemm ghalfejn terga tinqala it-triq biex isiru t-tiswijiet. Grazzi tal-kontribut tieghek Malcom.