ŻOMM AĠĠORNAT:

 

Il-Gudja

Introduzzjoni

Il-Gudja llum għandha popolazzjoni ta’ aktar minn 3,300 persuna. Bħall-bqija tal-lokalitajiet f’Malta, il-Gudja għandha bosta ħtiġijiet lokali partikolari li joħolqu ċertu sfida lill-Kunsill Lokali u lill-kunsillieri li se jiġu eletti f’Mejju li ġej, biex tassew jintlaħqu l-aspettattivi tar-residenti u biex il-Gudja tibqa’ tingħata l-attenzjoni li jixirqilha.

Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta wkoll proposti siewja, imfassla skont il-bżonnijiet ta’ din il-lokalità, u l-kunsillieri kollha eletti f’ismu qed jimpenjaw ruħhom li jmexxuhom ’il quddiem matul il-leġiżlatura li jmiss tal-Kunsilli Lokali.

Barra minn hekk, dan il-Kunsill jeħtieġ iżomm relazzjoni tajba mal-Kunsilli Lokali tal-madwar, fosthom ta’ Ħal Tarxien, ta’ Santa Luċija, ta’ Ħal Għaxaq, ta’ Ħal Safi, ta’ Ħal Kirkop u ta’ Ħal Luqa biex ikun jista’ jwettaq il-ħidma tiegħu li tkun teħtieġ il-koperazzjoni ta’ Kunsilli oħrajn.

 

L-infrastruttura

Bankini

Il-Kunsill tal-Gudja jissokta bil-programm ta’ tiswijiet tal-bankini li jinsabu fi stat ħażin. Isir eżerċizzju madwar il-lokalità kollha biex niżguraw li l-bankini jkunu aċċessibbli kemm jista’ jkun għall-anzjani, għall-persuni b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa.

Niżguraw li nneħħu l-perikli li wħud mill-bankini qed joħolqu biex nevitaw l-inċidenti u li nibnu oħrajn ġodda skont il-bżonn.

Toroq

Il-Kunsill jibqa’ jagħmel pressjoni fuq il-gvern ċentrali biex iwettaq dak li wiegħed, jiġifieri li fis-snin li ġejjin jagħmel it-toroq kollha tal-Gudja.

Fl-istess waqt, il-Kunsill se jkompli għaddej bit-tiswija tat-toroq tal-lokalità biex ikunu evitati l-inċidenti u l-ħsarat fil-vetturi li jużawhom. Ninvestu f’sinjali diġitali biex is-sewwieqa jkunu informati aħjar.

Naħdmu wkoll fuq it-toroq rurali biex intejbu l-aċċess għall-bdiewa u biex ikunu xierqa għall-mixi.

Insebbħu u nagħmlu pavimentar mat-toroq fiċ-ċentru storiku tal-Gudja, fosthom fi Triq Santa Katarina, Triq id-Dejqa, Triq Ġużeppi Pace, mad-dawra tal-kappella tal-Lunzjata, fi Triq il-Kappillan u fi Triq Santa Marija sal-pjazza.

Naħdmu mal-gvern ċentrali u mal-awtoritajiet biex niżguraw li tiġi indirizzata mill-aktar fis il-problema tal-għargħar li qed iġarrab il-Gudja, fosthom fi Triq l-Għelejjel u fi Triq Birżebbuġa.

Nissoktaw bil-proġett tal-installazzjoni ta’ dawl ġdid, filwaqt li nneħħu bosta wajers mit-toroq li qed ikerrhu wħud mill-isbaħ toroq antiki tal-lokalità.

Nipprovdu rispons mingħajr dewmien fejn jidħol it-tibdil tal-bozoz u naraw li jiżdiedu l-fanali f’postijiet li għadhom mudlama speċjalment dawk residenzjali.

Playing fields, ġonna, pjazez u żoni miftuħa

Il-Kunsill Lokali jiżgura li tibqa’ ssir il-manutenzjoni tal-playing fields, tal-ġonna u tal-ispazji miftuħa biex jinżammu dejjem fi stat tajjeb għar-residenti.

Inwettqu proġett ta’ tisbiħ fiż-żona tal-kappella ta’ Loretu, inkluż pavimentar quddiem il-kappella u tal-kappella ta’ Birmiftuħ.

Intejbu l-livell ta’ Ġnien Raymond Caruana u Ġnien Ġilormu Cassar.

Nagħtu importanza lit-tħaddir urban u lill-infrastruttura soċjali u ċivika li qiegħda fir-responsabbiltà tal-Kunsill, fosthom Ġnien il-Ħelsien fi Triq Birżebbuġa, Wesgħat Anġlu Dalli, il-Qalb ta’ Ġesu fi Triq Vincenzo Dimech u Ġnien iż-Żgħażagħ fi Triq Ħal Resqun.

Inżidu l-ispazji miftuħa fil-lokalità biex ir-residenti u l-familji tal-Gudja jkollhom żoni apposta għar-rikreazzjoni u dawn l-ispazji jkunu jinkludu żoni mdawrin bi lqugħ biex l-annimali jkollhom fejn jiltaqgħu.

 

It-traffiku u l-parkeġġ

Nagħrfu li l-problema tal-parkeġġ qed kulma jmur tiżdied u għalhekk inwettqu ħidma biex insibu spazji għal aktar parkeġġ, b’mod partikolari fiż-żoni tal-Gudja li qed ibatu l-iżjed minn din il-problema. Nesploraw il-possibbiltà ta’ sħubija pubblika privata biex nibnu parkeġġ pubbliku li joffri rati sussidjati lir-residenti.

Nimplimentaw bye-law dwar il-parkeġġ residenzjali, u jekk ikun hemm bżonn nieħdu azzjoni legali biex din tkun infurzata. 

Inwettqu pjan tal-immaniġġjar tat-traffiku biex jonqsu l-perikli u l-abbużi mis-sewwieqa f’ċerti nħawi tal-lokalità.

Ninvestu fi slottijiet għar-roti mal-privat li jinċentivaw l-użu tar-roti u nidentifikaw u nimplimentaw mogħdijiet għar-roti biex nippromwovu u nħajru aktar residenti jużaw ir-roti għall-qadi u l-ħtiġijiet fil-lokalità, fl-ajruport u possibbilment fl-irħula tal-madwar.

 

It-trasport pubbliku

Filwaqt li jidher li l-Gudja hi moqdija sew fejn jidħol it-trasport pubbliku, nieħdu ħsieb li titkompla l-ħidma fuq l-installazzjoni ta’ stejġijiet ta’ tal-linja madwar il-lokalità u nibqgħu naraw li r-residenti tal-lokalità jkollhom servizz tat-trasport pubbliku li jibqa’ jissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom.

Nissoktaw il-ħidma fuq is-servizz ta’ minivan ċirkolari mingħajr ħlas li jikkumplimenta lis-servizz tat-trasport pubbliku, biex ir-residenti jkunu jistgħu jużaw aħjar is-servizzi taċ-ċentru tal-Gudja.

 

Is-sigurtà

Il-Kunsill jiżgura li fiż-żoni magħrufa għall-abbużi jitwaħħlu sistemi tas-CCTV ta’ kwalità biex jonqsu l-abbuż u l-atti vandali, u biex ir-residenti jgħixu aktar b’moħħhom mistrieħ.

Nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet kompetenti biex l-għassa tal-lokalità tinfetaħ aktar sikwit u biex tiżdied il-preżenza tal-pulizija fit-toroq speċjalment fil-ħinijiet ta’ billejl.

Nesploraw ukoll il-possibbiltà ta’ neighbourhood watch fi nħawi madwar il-lokalità.

 

L-ambjent u l-indafa

Il-Kunsill ikompli jaħdem fuq proġetti ta’ enerġija alternattiva u rinnovabbli, speċjalment fit-toroq tal-lokalità. Ifassal programm ċar għat-toroq li jkun jimplimenta sistemi tad-dawl iġġenerat minn sorsi alternattivi tal-enerġija.

Inwettqu proġetti oħrajn tal-enerġija rinnovabbli fiż-żoni pubbliċi, fosthom billi nesploraw il-possibbiltà ta’ ħidma bi sħab mal-entitajiet lokali ħalli jitwaħħlu panelli solari fuq postijiet pubbliċi, u mezzi oħrajn għal enerġija alternattiva.

Il-Kunsill jeħtieġ juża l-ispazji tat-tħawwil bl-aħjar mod, u jara li jinżammu dejjem fi stat tajjeb. Infasslu pjan biex jinstabu żoni oħrajn li jistgħu jissebbħu bix-xtieli u bis-siġar.. Inneħħu s-siġar invażivi li qed jikkawżaw ħsarat u nħawlu minflokhom siġar endemiċi bħaż-żebbuġa, ir-randa, il-ħarruba, it-tina u ż-żnuber.

Inniedu kampanja ta’ tħawwil ta’ siġar, tisbiħ tal-isqaqien, gallariji u twieqi bl-involviment tar-residenti.

Flimkien mal-awtoritajiet kompetenti, nagħtu prijorità lill-indafa tal-lokalità. Barra minn hekk, niżguraw li l-iskart jinħareġ u jinġabar fil-ħin u kif suppost, u li l-kuntratt tal-knis tal-lokalità jitħaddem kif mistenni.

Nissoktaw b’għadd ta’ inizjattivi siewja relatati mal-immaniġġjar tal-iskart.

Nesploraw il-possibbiltà ta’ skipps taħt l-art biex nagħtu prijorità lill-indafa u nneħħu ħafna mill-irwejjaħ u l-inkonvenjent li l-iskipps fl-apert qed jikkawżaw.

Inkomplu nifirxu l-laned tal-iskart b’faċilità ta’ separazzjoni u nkomplu bl-installazzjoni tal-laned għall-ħmieġ tal-annimali madwar il-lokalità.

 

L-edukazzjoni u l-kultura

Il-Kunsill jibqa’ jżomm relazzjoni tajba mal-iskola primarja tal-lokalità.

Inkomplu nżidu l-għadd ta’ korsijiet li noffru lill-komunità tal-Gudja ħalli jkollha l-opportunità ttejjeb il-ħiliet u l-kwalifiki tagħha. Fost dawn hemm korsijiet fl-informatika, għal min irid jitgħallem juża l-kompjuter u l-internet, u għal min irid jikseb ċertifikat fl-ECDL, sessjonijiet ta’ artiġjanat, taħriġ fiżiku, u bosta taħditiet informattivi.

Minn żmien għal żmien, inqassmu materjal edukattiv biex ir-residenti tal-Gudja jibqgħu infurmati dwar l-inizjattivi u l-attivitajiet li jkunu qed iseħħu fil-lokalità. Fil-binja tal-Kunsill norganizzaw ukoll bosta wirjiet kulturali li juru talenti lokali u nazzjonali.

 

Il-wirt storiku

Nissoktaw bil-proġett ta’ tisbiħ tat-toroq antiki u nkomplu r-restawr ta’ wħud mill-attrazzjonijiet storiċi mifruxa madwar il-Gudja. Ħdejn kull waħda ninstallaw tagħrif dwar dak is-sit partikolari.

Nużaw il-fondi Ewropej biex noħolqu żona ta’ wirt storiku madwar il-kappella ta’ Birmiftuħ, li tkun tinkludi aċċess għall-katakombi ta’ Ħal Resqun, li bħalissa jinsabu mirduma, iż-żona preistorika tal-Menħir, u l-cart ruts u nirrestawraw is-Salib tad-Dejma.

 

L-isport

Nippromwovu l-użu tar-roti fil-qalba tal-lokalità u nkomplu ninstallaw l-islottijiet għar-roti madwar il-lokalità.

Noħolqu aktar programmi kontinwi ta’ sports u eżerċizzju għat-tfal u festivals tal-isports.

Inġeddu l-ftehim li kellu l-Kunsill mal-Gudja United FC għall-użu tal-grawnd tal-futbol, u naraw li dan ikun aċċessibbli għall-iskejjel u għall-komunità lokali fi ġranet partikolari.

Noħolqu gym fl-apert.

Nibqgħu nkunu pjattaforma tajba għall-inizjattivi sportivi fil-lokalità biex nagħtu sehemna fil-ġlieda kontra l-vizzji u l-obeżità, u biex aktar tfal, adolexxenti u żgħażagħ jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-isports.

 

L-għaqdiet fil-lokalità u ż-żgħażagħ

Il-Kunsill jimpenja ruħu li jtejjeb u jkattar il-kuntatt mal-għaqdiet tal-lokalità għall-benefiċċju ta’ dawk kollha involuti.

Niżguraw li l-għaqdiet lokali jingħataw aktar involviment attiv fil-komunità tal-Gudja, mhux biss biex jiżdied l-għarfien dwarhom iżda anki biex ir-residenti jitħajru jagħtu sehemhom fl-għaqdiet u fil-volontarjat.

Ngħinu lill-għaqdiet lokali b’kull mezz, kemm bil-promozzjoni tal-attivitajiet li jorganizzaw fil-Gudja u anki billi nipprovdulhom il-faċilitajiet tal-lokalità.

Nikkoordinaw b’mod aktar effettiv mal-Aġenzija Żgħażagħ biex is-servizzi li tipprovdi jkunu aktar aċċessibbli għaż-żgħażagħ Gudjani.

 

Komunikazzjoni u konsultazzjoni

Il-Kunsill Lokali jeħtieġ jibqa’ jikkonsulta lir-residenti f’kull inizjattiva tiegħu li tkun tolqot direttament lir-residenti. Nibqgħu viċin in-nies biex nibqgħu nagħrfu l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tagħhom u biex nisimgħu l-ideat tagħhom għal lokalità aħjar.

Nipprovdu bosta servizzi ġodda online biex ir-residenti jinqdew minn djarhom, filwaqt li naraw li l-uffiċċju tal-Kunsill isir one-stop-shop għal ħafna mis-servizzi biex il-komunità tal-Gudja tkun tista’ tinqeda fil-lokalità tagħha stess.

Inwaqqfu sistema aktar effiċjenti u effettiva tal-customer care biex ir-residenti jressqu d-diffikultajiet u l-ilmenti tagħhom lill-Kunsill u tittieħed azzjoni mill-aktar fis.

Nipprovdu informazzjoni aktar spissa lir-residenti permezz tal-bulettin li jippubblika l-Kunsill minn żmien għal żmien.

Inħaddmu l-vantaġġi li tipprovdi l-midja soċjali biex ir-residenti jibqgħu infurmati kontinwament bl-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu. Nagħtu aċċess lill-għaqdiet lokali għall-midja soċjali tal-Kunsill biex itejbu l-komunikazzjoni tagħhom u biex jippromwovu l-attivitajiet li jkunu qed jorganizzaw.

 

Il-komunità kummerċjali

Il-Kunsill jibqa’ jżomm kuntatt frekwenti mas-sidien tal-entitajiet kummerċjali lokali biex inwettqu ħidma li tgħin lir-residenti u lil dawk li għażlu li jinvestu n-negozju tagħhom fil-Gudja.

 

Il-Fondi Ewropej u l-qasam internazzjonali

Ningaġġaw u ninvolvu lil persuni esperti fil-fondi Ewropej biex jiġu identifikati oqsma li jattiraw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Din l-inizjattiva għandha tinkludi wkoll lill-għaqdiet tal-lokalità biex anki huma jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.

Nagħtu għajnuna lill-bdiewa biex japplikaw għall-fondi Ewropej biex itejbu l-infrastruttura u l-ħitan tas-sejjieħ, l-inġenji u l-prodott tagħhom.

Inġeddu l-ġemellaġġi u l-iskambji ma’ lokalitajiet oħrajn barra minn xtutna li jħallu l-frott tagħhom liż-żewġ naħat.

 

Il-lat soċjali

Il-Kunsill jagħti importanza kbira lil-lat soċjali tal-komunità, u għaldaqstant tul il-leġiżlatura se nibqgħu nappoġġaw il-proġetti li jagħmlu l-ġid fil-ħajja ta’ kuljum tal-komunità tal-Gudja.

Barra minn hekk, nibdew il-ħidma fuq iċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-anzjani tal-lokalità u naraw li dan ikun post ta’ rikreazzjoni u wens u li l-anzjani jingħataw informazzjoni mingħand il-professjonisti. Nissoktaw il-ħidma wkoll fuq Ċentru ta’ Matul il-Lejl.

Permezz tal-esperti, inħejju programm ta’ ħidma soċjali li jkun ta’ fejda għal bosta familji u individwi li jeħtieġu l-appoġġ. Ikun programm li jinkludi lill-anzjani, lit-tfal, lis-single parents, lill-persuni b’ħiliet differenti, lill-persuni li jgħixu waħedhom u lil dawk li jgħaddu minn xi diffikultajiet partikolari.

 

Attivitajiet lokali u Jum il-Gudja

Il-Kunsill jorganizza Jum il-Gudja u naraw dan isir avveniment annwali u li tiżdied il-parteċipazzjoni tar-residenti.

Niżguraw li jiġu organizzati aktar attivitajiet li jseddqu l-għaqda fil-komunità fi żminijiet partikolari, fosthom fil-Milied, fil-Karnival, fi żmien l-Għid u fil-ġimgħa tal-festa.

Norganizzaw ukoll attivitajiet li jżidu l-għarfien dwar il-Gudja fost ir-residenti.