ŻOMM AĠĠORNAT:

 

Ħal Tarxien

Introduzzjoni

Ħal Tarxien illum għandu popolazzjoni ta’ madwar 8,600 persuna. Bħall-bqija tal-lokalitajiet f’Malta, Ħal Tarxien għandu bosta ħtiġijiet lokali partikolari li joħolqu ċertu sfida lill-Kunsill Lokali u lill-kunsillieri li se jiġu eletti f’Mejju li ġej, biex tassew jintlaħqu l-aspettattivi tar-residenti u biex Ħal Tarxien jibqa’ jingħata l-attenzjoni li jixraqlu.

Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta wkoll proposti siewja, imfassla skont il-bżonnijiet ta’ din il-lokalità, u l-kunsillieri kollha eletti f’ismu qed jimpenjaw ruħhom li jmexxuhom ’il quddiem matul il-leġiżlatura li jmiss tal-Kunsilli Lokali.

Barra minn hekk, dan il-Kunsill jeħtieġ iżomm relazzjoni tajba mal-Kunsilli Lokali tal-Kottonera u l-madwar, fosthom tal-Fgura, ta’ Ħaż-Żabbar, ta’ Raħal Ġdid u ta’ Santa Luċija biex ikun jista’ jwettaq il-ħidma tiegħu li tkun teħtieġ il-koperazzjoni ta’ Kunsilli oħrajn.

 

L-infrastruttura

Bankini

Il-Kunsill ta’ Ħal Tarxien jissokta bil-programm ta’ tiswijiet tal-bankini. Se nkomplu naħdmu biex ir-residenti jkollhom bankini ta’ kwalità li jagħtuhom is-sigurtà li jixtiequ u li jkunu aċċessibbli għall-anzjani, għall-persuni b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa.

Niżguraw li nneħħu l-perikli li wħud mill-bankini qed joħolqu biex nevitaw l-inċidenti u li nibnu oħrajn ġodda skont il-bżonn.

Naraw li jerġgħu jinbnew il-bankini fil-pjazza tal-lokalità biex ikun hemm aktar spazju għar-residenti Tarxiniżi.

Toroq

Il-Kunsill jibqa’ jagħmel pressjoni fuq il-gvern ċentrali biex iwettaq dak li wiegħed, jiġifieri li fis-snin li ġejjin jagħmel it-toroq ewlenin ta’ Ħal Tarxien.

Fl-istess waqt, il-Kunsill se jkompli għaddej bit-tiswija tat-toroq tal-lokalità biex ikunu evitati l-inċidenti u l-ħsarat fil-vetturi li jużawhom.

Nirrestawraw kif xieraq uħud mill-isqaqien tal-lokalità u nattrezzawhom b’dawl modern u effiċjenti li jixraq għal dawn l-ispazji.

Playing fields, ġonna, pjazez u żoni miftuħa

Niżguraw li jitkompla x-xogħol ta’ manutenzjoni fil-ġonna u fl-ispazji miftuħa biex jibqgħu dejjem fi stat tajjeb għar-residenti. Nipproponu proġetti ġodda ta’ tisbiħ tal-ġonna u ninkludu żoni bl-ilqugħ fil-miftuħ biex l-annimali jkollhom fejn jimirħu.

Nagħtu importanza wkoll lit-tħaddir urban tal-lokalità u lill-infrastruttura soċjali u ċivika li hi fir-responsabbiltà tal-Kunsill.

 

It-traffiku u l-parkeġġ

Nagħrfu li l-problema tal-parkeġġ qed kulma jmur tiżdied u għalhekk il-Kunsill jeħtieġ isib mezz biex jinħolqu spazji għal aktar parkeġġ, b’mod partikolari fiż-żoni ta’ Ħal Tarxien li qed ibatu l-iżjed minn din il-problema.

Inwettqu pjan tal-immaniġġjar tat-traffiku biex il-lokalità ma tibqax iġġarrab aktar inkonvenjent minħabba problemi f’arterji oħrajn.

 

It-trasport pubbliku

Filwaqt li jidher li ċ-ċentru ta’ Ħal Tarxien hu moqdi sew fejn jidħol it-trasport pubbliku, naraw li ż-żoni fil-periferija tal-lokalità jkunu milħuqa aħjar u nesploraw il-possibbiltà ta’ servizz ċirkolari tat-trasport li jkun maħsub skont il-ħtiġijiet lokali tar-residenti, b’mod speċjali għal dawk b’inqas aċċessibbiltà.

 

Is-sigurtà

Il-Kunsill jiżgura li fiż-żoni magħrufa għall-abbużi jitwaħħlu sistemi tas-CCTV ta’ kwalità biex jonqsu l-abbużi u l-atti vandali u biex ir-residenti jgħixu aktar b’moħħhom mistrieħ.

Nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet kompetenti biex l-għassa tal-pulizija tkun dejjem miftuħa u biex tiżdied il-preżenza tal-pulizija fil-lokalità speċjalment fil-ħinijiet ta’ billejl.

 

L-ambjent u l-indafa

Il-Kunsill jibda jaħdem fuq proġetti ta’ enerġija alternattiva u rinnovabbli, speċjalment fit-toroq tal-lokalità. Infasslu programm ċar għat-toroq li jkun jimplimenta sistemi tad-dawl iġġenerat minn sorsi alternattivi tal-enerġija.

Inwettqu proġetti oħrajn tal-enerġija rinnovabbli fiż-żoni pubbliċi, fosthom billi nesploraw il-possibbiltà ta’ ħidma bi sħab mal-entitajiet lokali ħalli jitwaħħlu panelli solari fuq postijiet pubbliċi, u mezzi oħrajn għal enerġija alternattiva.

Flimkien mal-gvern ċentrali u mal-awtoritajiet naraw li l-iżvilupp f’Ħal Tarxien ikun jaqbel mal-ambjent u l-estetika tal-lokalità.

Il-Kunsill jeħtieġ juża l-ispazji tat-tħawwil bl-aħjar mod, u jara li jinżammu dejjem fi stat tajjeb. Infasslu pjan biex jinstabu żoni oħrajn li jistgħu jissebbħu bix-xtieli u bis-siġar.

Nibdew il-proċess biex fit-toroq tal-lokalità jiġu installati laned tal-iskart.

Flimkien mal-awtoritajiet kompetenti, nagħtu prijorità lill-indafa tal-lokalità. Barra minn hekk, niżguraw li l-iskart jinġabar fil-ħin u kif suppost, u li l-kuntratt tal-knis tal-lokalità jitħaddem kif mistenni.

Nissoktaw b’għadd ta’ inizjattivi siewja relatati mal-immaniġġjar tal-iskart. Naħdmu mal-awtoritajiet konċernati biex niżguraw li fil-lokalità, is-sistema tkun qed taħdem kif mistenni.

 

L-edukazzjoni u l-kultura

Inkomplu ntejbu r-relazzjonijiet tagħna tal-iskola primarja u nesploraw il-possibbiltà li nużaw il-faċilitajiet tal-iskola fil-ħinijiet ta’ filgħaxija.

Nipprovdu għadd ġmielu ta’ korsijiet, fosthom fl-informatika, għal min irid jitgħallem juża l-kompjuter u l-internet, u anki għal min irid jikseb ċertifikat fl-ECDL, biex b’hekk ir-residenti ta’ Ħal Tarxien ikollhom l-opportunità li jtejbu l-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom.

Minn żmien għal żmien, inqassmu materjal edukattiv biex ir-residenti ta’ Ħal Tarxien jibqgħu infurmati dwar l-inizjattivi u l-attivitajiet li jkunu qed iseħħu fil-lokalità.

Naħdmu għall-konservazzjoni u r-rinovazzjoni tal-postijiet u l-monumenti storiċi mifruxa madwar il-lokalità u naraw li r-residenti jkunu infurmati aħjar dwar dawn l-attrazzjonijiet.

Naraw li ċ-ċentru tal-bandli ewlenin ta’ Ħal Tarxien jintuża għall-esibizzjonijiet ta’ arti, snajja’ u artiġġjanat bil-ħsieb li jilqa’ t-turisti li jżuru t-tempji Neolitiċi.

 

L-isport

Il-Kunsill jissokta jtejjeb il-faċilitajiet sportivi għaż-żgħażagħ ta’ Ħal Tarxien.

Nibqgħu nkunu pjattaforma tajba għall-inizjattivi sportivi fil-lokalità biex nagħtu sehemna fil-ġlieda kontra l-vizzji u l-obeżità, u biex aktar tfal, adolexxenti u żgħażagħ jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-isports.

 

L-għaqdiet fil-lokalità

Il-Kunsill jimpenja ruħu li jtejjeb u jkattar il-kuntatt mal-għaqdiet tal-lokalità għall-benefiċċju ta’ dawk kollha involuti. Naraw li l-għaqdiet Tarxiniżi jkunu parti minn forum konsultattiv biex ikollhom l-opportunità jesprimu l-fehmiet tagħhom u jagħtu sehemhom fid-deċiżjonijiet li jirrigwardjaw direttament lil-lokalità.

Barra minn hekk, niżguraw li l-għaqdiet lokali jingħataw aktar involviment attiv fil-komunità ta’ Ħal Tarxien, mhux biss biex jiżdied l-għarfien dwarhom iżda anki biex ir-residenti jitħajru jagħtu sehemhom fl-għaqdiet u fil-volontarjat.

Ngħinu lill-għaqdiet lokali b’kull mezz, kemm bil-promozzjoni tal-attivitajiet li jorganizzaw f’Ħal Tarxien u anki billi nipprovdulhom il-faċilitajiet tal-lokalità.

 

Komunikazzjoni u konsultazzjoni

Il-Kunsill Lokali jeħtieġ jibqa’ jikkonsulta lir-residenti f’kull inizjattiva tiegħu li tkun tolqot direttament lir-residenti, u nħeġġuhom jattendu iżjed għal-laqgħat tal-Kunsill.

Nipprovdu informazzjoni aktar spissa lir-residenti permezz tal-bulettin li jippubblika l-Kunsill minn żmien għal żmien.

Inħaddmu l-vantaġġi li tipprovdi l-midja soċjali biex ir-residenti jibqgħu infurmati kontinwament bl-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu. Nagħtu aċċess lill-għaqdiet lokali għall-midja soċjali tal-Kunsill biex itejbu l-komunikazzjoni tagħhom u biex jippromwovu l-attivitajiet li jkunu qed jorganizzaw.

 

Il-komunità kummerċjali

Il-Kunsill jeħtieġ iżomm kuntatt frekwenti mas-sidien tal-entitajiet kummerċjali lokali biex inwettqu ħidma li tgħin lir-residenti u lil dawk li għażlu li jinvestu n-negozju tagħhom f’Ħal Tarxien.

 

Il-lat soċjali

Flimkien mal-professjonisti, inħejju programm ta’ ħidma soċjali li jkun ta’ fejda għal bosta familji u individwi li jeħtieġu l-appoġġ. Ikun programm li jinkludi lill-anzjani, lit-tfal, lis-single parents, lill-persuni b’ħiliet differenti, lill-persuni li jgħixu waħedhom u lil dawk li jgħaddu minn xi diffikultajiet partikolari.

 

Attivitajiet lokali

Niżguraw li jiġu organizzati aktar attivitajiet li jseddqu l-għaqda fil-komunità fi żminijiet partikolari, fosthom fil-Milied, fil-Karnival, fi żmien l-Għid u fil-ġimgħa tal-festa.

Norganizzaw ukoll attivitajiet li jżidu l-għarfien dwar Ħal Tarxien fost ir-residenti.