ŻOMM AĠĠORNAT:

 

San Pawl il-Baħar

Introduzzjoni

San Pawl il-Baħar illum għandu popolazzjoni ta’ aktar minn 23,000 persuna, u allura hu meqjus l-akbar lokalità f’Malta. Bħall-bqija tal-lokalitajiet f’Malta, San Pawl il-Baħar għandu bosta ħtiġijiet lokali partikolari li joħolqu ċertu sfida lill-Kunsill Lokali u lill-kunsillieri li se jiġu eletti f’Mejju li ġej, biex tassew jintlaħqu l-aspettattivi tar-residenti u biex San Pawl il-Baħar jibqa’ jingħata l-attenzjoni li jixraqlu.

Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta wkoll proposti siewja, imfassla skont il-bżonnijiet ta’ din il-lokalità, u l-kunsillieri kollha eletti f’ismu qed jimpenjaw ruħhom li jmexxuhom ’il quddiem matul il-leġiżlatura li jmiss tal-Kunsilli Lokali.

Il-Kunsill ta’ San Pawl il-Baħar jibqa’ jinvolvi bis-sħiħ lill-ħames lokalitajiet l-oħrajn li huma parti mill-Kunsill, jiġifieri lix-Xemxija, Burmarrad, Buġibba, il-Qawra u l-Wardija. Tliet kunsillieri jkunu ffukati fuqhom biex l-interessi tagħhom ikunu rrappreżentati kif xieraq, filwaqt li kull sena, erba’ laqgħat tal-Kunsill isiru f’dawn il-postijiet biex nibqgħu dejjem qrib in-nies.

F’San Pawl il-Baħar inħejju pjan biex il-binja tal-Kunsill ikollha post fil-qalba tal-lokalità, filwaqt li nieħdu ħsieb li f’Buġibba u l-Qawra niftħu uffiċċji fergħat tal-Kunsill biex ir-residenti u n-negozjanti ta’ dawn l-inħawi jinqdew minn postijiet viċin.

Barra minn hekk, dan il-Kunsill jibqa’ jżomm relazzjoni tajba mal-Kunsilli Lokali tal-madwar, fosthom tal-Mellieħa, tal-Mosta, tan-Naxxar, u tal-Imġarr biex ikun jista’ jwettaq il-ħidma tiegħu li tkun teħtieġ il-koperazzjoni ta’ Kunsilli oħrajn.

 

L-infrastruttura

Bankini

Il-Kunsill ta’ San Pawl il-Baħar jissokta bil-programm ta’ tiswijiet tal-bankini biex ir-residenti jkollhom bankini ta’ kwalità li jagħtuhom is-sigurtà li jixtiequ u li jkunu aċċessibbli għall-anzjani, għall-persuni b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa.

Niżguraw li nneħħu l-perikli li wħud mill-bankini qed joħolqu biex nevitaw l-inċidenti u li nibnu oħrajn ġodda skont il-bżonn.

Toroq

Il-Kunsill jibqa’ jagħmel pressjoni fuq il-gvern ċentrali biex iwettaq dak li wiegħed, jiġifieri li fis-snin li ġejjin jagħmel it-toroq kollha ta’ San Pawl il-Baħar u l-madwar.

Fl-istess waqt, il-Kunsill se jkompli għaddej bit-tiswija tat-toroq tal-lokalità biex ikunu evitati l-inċidenti u l-ħsarat fil-vetturi li jużawhom.

Nissoktaw bil-proġett tal-installazzjoni ta’ dawl ġdid, filwaqt li nneħħu bosta wajers mit-toroq li qed ikerrhu l-ambjent fil-lokalitajiet tagħna.

Playing fields, ġonna, pjazez u żoni miftuħa

Il-Kunsill Lokali jiżgura li tibqa’ ssir il-manutenzjoni tal-playing fields, tal-ġonna u tal-ispazji miftuħa biex jinżammu dejjem fi stat tajjeb għar-residenti.

Nagħtu importanza lit-tħaddir urban u lill-infrastruttura soċjali u ċivika li qiegħda fir-responsabbiltà tal-Kunsill.

Inżidu l-ispazji miftuħa fil-lokalità biex ir-residenti u l-familji ta’ San Pawl il-Baħar, Buġibba, ix-Xemxija u l-bqija jkollhom żoni apposta għar-rikreazzjoni u dawn l-ispazji jkunu jinkludu żoni mdawrin bi lqugħ biex l-annimali jkollhom fejn jiltaqgħu.

 

It-traffiku u l-parkeġġ

Nagħrfu li l-problema tal-parkeġġ qed kulma jmur tiżdied u għalhekk il-Kunsill jeħtieġ isib mezz biex jinħolqu spazji għal aktar parkeġġ, b’mod partikolari fiż-żoni ta’ San Pawl il-Baħar li qed ibatu l-iżjed minn din il-problema.

Nidentifikaw u nimplimentaw mogħdijiet għar-roti biex nippromwovu u nħajru aktar residenti jużaw ir-roti għall-qadi u l-ħtiġijiet fil-lokalità. Inżidu l-għadd ta’ slottijiet għar-roti madwar il-lokalità u nippromwovu l-użu tar-roti kondiviżi li jistgħu jintużaw mill-komunità lokali.

 

It-trasport pubbliku

Inħaddmu servizz ta’ minivan li jikkumplimenta lis-servizz tat-trasport pubbliku, biex ir-residenti jkunu jistgħu jużaw aħjar is-servizzi taċ-ċentru ta’ San Pawl il-Baħar u Buġibba, fosthom il-ħwienet, iċ-ċentri ċiviċi u l-banek.

Nieħdu ħsieb li titkompla l-ħidma fuq l-installazzjoni ta’ stejġijiet ta’ tal-linja madwar il-lokalità.

 

Is-sigurtà

Il-Kunsill jiżgura li fiż-żoni magħrufa għall-abbużi jitwaħħlu sistemi tas-CCTV ta’ kwalità biex jonqsu l-abbuż u l-atti vandali, u biex ir-residenti jgħixu aktar b’moħħhom mistrieħ.

Nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet kompetenti biex tiżdied il-preżenza tal-pulizija fit-toroq speċjalment fil-ħinijiet ta’ billejl.

 

L-ambjent u l-indafa

Il-Kunsill ikompli jaħdem fuq proġetti ta’ enerġija alternattiva u rinnovabbli, speċjalment fit-toroq tal-lokalità. Ifassal programm ċar għat-toroq li jkun jimplimenta sistemi tad-dawl iġġenerat minn sorsi alternattivi tal-enerġija.

Inwettqu proġetti oħrajn tal-enerġija rinnovabbli fiż-żoni pubbliċi, fosthom billi nesploraw il-possibbiltà ta’ ħidma bi sħab mal-entitajiet lokali ħalli jitwaħħlu panelli solari fuq postijiet pubbliċi, u mezzi oħrajn għal enerġija alternattiva.

Il-Kunsill jeħtieġ juża l-ispazji tat-tħawwil bl-aħjar mod, u jara li jinżammu dejjem fi stat tajjeb. Infasslu pjan biex jinstabu żoni oħrajn li jistgħu jissebbħu bix-xtieli u bis-siġar.

Flimkien mal-awtoritajiet kompetenti, nagħtu prijorità lill-indafa tal-lokalità. Barra minn hekk, niżguraw li l-iskart jinħareġ u jinġabar fil-ħin u kif suppost, u li l-kuntratt tal-knis tal-lokalità jitħaddem kif mistenni.

Naħdmu mal-gvern ċentrali u mal-awtoritajiet biex niżguraw li l-bajjiet u x-xtut li huma fir-responsabbiltà tal-Kunsill jinżammu fi stat eċċellenti għall-għawm u għar-rikreazzjoni biex ikunu spazji oħrajn għar-residenti u żona turistika ta’ livell għoli.

Inwettqu aktar proġetti ta’ manutenzjoni u tisbiħ tul il-belvedere tal-lokalità permezz ta’ dawl u pavimentar moderni għall-mixjiet u l-pawsiet. Ninkludu wkoll tisbiħ fix-Xemxija u l-madwar wara l-ħsarat li dan ġarrab bil-maltemp riċenti.

Nesploraw il-possibbiltà ta’ skipps taħt l-art biex nagħtu prijorità lill-indafa u nneħħu ħafna mill-irwejjaħ u l-inkonvenjent li l-iskipps fl-apert qed jikkawżaw.

Nissoktaw b’għadd ta’ inizjattivi siewja relatati mal-immaniġġjar tal-iskart.

Inkomplu l-installazzjoni tal-laned għall-ħmieġ tal-annimali madwar il-lokalità.

 

L-edukazzjoni u l-kultura

Il-Kunsill jibqa’ jżomm relazzjoni tajba mal-iskola primarja tal-lokalità.

Inkomplu nżidu l-għadd ta’ korsijiet li noffru lill-komunità ta’ San Pawl il-Baħar u l-oħrajn ħalli jkollhom l-opportunità jtejbu l-ħiliet u l-għarfien tagħhom. Fost dawn hemm korsijiet fl-informatika, għal min irid jitgħallem juża l-kompjuter u l-internet, u għal min irid jikseb ċertifikat fl-ECDL, sessjonijiet ta’ artiġjanat, korsijiet fil-lingwi, fl-istili ta’ ħajja sana, u fit-tisjir, u bosta taħditiet informattivi.

Minn żmien għal żmien, inqassmu materjal edukattiv biex ir-residenti ta’ San Pawl il-Baħar jibqgħu infurmati dwar l-inizjattivi u l-attivitajiet li jkunu qed iseħħu fil-lokalità. Fil-binja tal-Kunsill norganizzaw ukoll bosta wirjiet kulturali li juru talenti lokali u nazzjonali.

 

L-isport

Nibdew nimplimentaw il-ftehim ta’ koperazzjoni li ffirmajna mas-Sirens Waterpolo Club biex il-pixxina tkun disponibbli għall-komunità u anki biex isiru sessjonijiet ta’ taħriġ fl-għawm għall-istudenti tal-iskola primarja.

Nippromwovu l-użu tar-roti fil-qalba ta’ San Pawl il-Baħar u nkomplu ninstallaw l-islottijiet għar-roti madwar il-lokalità.

Nibqgħu nkunu pjattaforma tajba għall-inizjattivi sportivi fil-lokalità biex nagħtu sehemna fil-ġlieda kontra l-vizzji u l-obeżità, u biex aktar tfal, adolexxenti u żgħażagħ jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-isports.

 

L-għaqdiet fil-lokalità u ż-żgħażagħ

Il-Kunsill jimpenja ruħu li jtejjeb u jkattar il-kuntatt mal-għaqdiet tal-lokalità għall-benefiċċju ta’ dawk kollha involuti.

Nerġgħu nwaqqfu l-Kunsill taż-Żgħażagħ biex iż-żgħażagħ ikunu protagonisti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-lokalità.

Niżguraw li l-għaqdiet lokali jingħataw aktar involviment attiv fil-komunità ta’ San Pawl il-Baħar, mhux biss biex jiżdied l-għarfien dwarhom iżda anki biex ir-residenti jitħajru jagħtu sehemhom fl-għaqdiet u fil-volontarjat.

Ngħinu lill-għaqdiet lokali b’kull mezz, kemm bil-promozzjoni tal-attivitajiet li jorganizzaw f’San Pawl il-Baħar u anki billi nipprovdulhom il-faċilitajiet tal-lokalità.

 

Komunikazzjoni u konsultazzjoni

Il-Kunsill Lokali jeħtieġ jibqa’ jikkonsulta lir-residenti f’kull inizjattiva tiegħu li tkun tolqot direttament lir-residenti. Nibqgħu viċin in-nies biex nibqgħu nagħrfu l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tagħhom u biex nisimgħu l-ideat tagħhom għal lokalità aħjar.

Nipprovdu bosta servizzi ġodda online biex ir-residenti jinqdew minn djarhom, filwaqt li naraw li l-uffiċċju tal-Kunsill isir one-stop-shop għal ħafna mis-servizzi biex il-komunità ta’ San Pawl il-Baħar tkun tista’ tinqeda fil-lokalità tagħha stess.

Norganizzaw ukoll attivitajiet li jżidu l-għarfien dwar San Pawl il-Baħar u l-gżejjer ta’ San Pawl fost ir-residenti. Barra minn hekk nipprovdu informazzjoni aktar spissa lir-residenti permezz tal-bulettin li jippubblika l-Kunsill minn żmien għal żmien.

Inħaddmu l-vantaġġi li tipprovdi l-midja soċjali biex ir-residenti jibqgħu infurmati kontinwament bl-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu. Nagħtu aċċess lill-għaqdiet lokali għall-midja soċjali tal-Kunsill biex itejbu l-komunikazzjoni tagħhom u biex jippromwovu l-attivitajiet li jkunu qed jorganizzaw.

 

Il-komunità kummerċjali

Il-Kunsill jibqa’ jżomm kuntatt frekwenti mas-sidien tal-entitajiet kummerċjali lokali biex inwettqu ħidma li tgħin lir-residenti u lil dawk li għażlu li jinvestu n-negozju tagħhom f’San Pawl il-Baħar, fix-Xemxija, fil-Qawra u f’Buġibba.

Nirsistu biex indaħħlu l-mentalità u l-kultura ta’ ħwienet u ristoranti pet-friendly.

 

Il-Fondi Ewropej

Ningaġġaw u ninvolvu lil persuni esperti fil-fondi Ewropej biex jiġu identifikati oqsma li jattiraw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Din l-inizjattiva għandha tinkludi wkoll lill-għaqdiet tal-lokalità biex anki huma jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.

 

Il-lat soċjali

Il-Kunsill jagħti importanza kbira lil-lat soċjali tal-komunità, u għaldaqstant tul il-leġiżlatura se nibqgħu nappoġġaw il-proġetti li jagħmlu l-ġid fil-ħajja ta’ kuljum tal-komunità ta’ San Pawl il-Baħar.

Sa tmiem l-2020 nippubblikaw studju dwar il-qagħda soċjali fil-lokalità tagħna biex il-Kunsill ikun jista’ jaġġorna l-politika tiegħu fejn jidħlu l-persuni b’diżabbiltà, il-familji u t-trobbija tal-ulied, il-ġlieda kontra l-vizzji, il-faqar, l-illitteriżmu u l-obeżità. Flimkien mal-professjonisti li jħaddem il-Kunsill Lokali, inħejju programm ta’ ħidma soċjali li jkun ta’ fejda għal bosta familji u individwi li jeħtieġu l-appoġġ. Ikun programm li jinkludi lill-anzjani, lit-tfal, lis-single parents, lill-persuni b’ħiliet differenti, lill-persuni li jgħixu waħedhom u lil dawk li jgħaddu minn xi diffikultajiet partikolari.

Nistabbilixxu post biex nipprovdu servizzi ta’ ċentru tas-saħħa għal-lokalità biex ir-residenti jkunu jistgħu jinqdew mil-lokalità stess.

Naħdmu biex intejbu s-servizzi kontinwi li joffri ċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-anzjani tal-lokalità biex jibqa’ jkun post ta’ rikreazzjoni u wens u biex jiksbu informazzjoni mingħand il-professjonisti, u nestendu dan is-servizz għar-residenti li jkollhom jinqdew mill-Qawra Leap Centre.

Flimkien mal-gvern ċentrali u mal-awtoritajiet naħdmu fuq Ċentru ta’ Matul il-Lejl.