ŻOMM AĠĠORNAT:

 

Il-Belt Victoria, Għawdex

Introduzzjoni

Il-Belt Victoria llum għandha popolazzjoni ta’ aktar minn 6,000 persuna. Bħall-bqija tal-lokalitajiet f’Malta u Għawdex, il-Belt Victoria għandha bosta ħtiġijiet lokali partikolari li joħolqu ċertu sfida lill-Kunsill Lokali u lill-kunsillieri li se jiġu eletti f’Mejju li ġej, biex tassew jintlaħqu l-aspettattivi tar-residenti u biex il-Belt Victoria tibqa’ tingħata l-attenzjoni li jixirqilha.

Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta wkoll proposti siewja, imfassla skont il-bżonnijiet ta’ din il-lokalità, u l-kunsillieri kollha eletti f’ismu qed jimpenjaw ruħhom li jmexxuhom ’il quddiem matul il-leġiżlatura li jmiss tal-Kunsilli Lokali.

Barra minn hekk, dan il-Kunsill jeħtieġ iżomm relazzjoni tajba mal-bqija tal-Kunsilli Lokali Għawdxin biex ikun jista’ jwettaq il-ħidma tiegħu li tkun teħtieġ il-koperazzjoni ta’ Kunsilli oħrajn.

 

L-infrastruttura

Bankini

Il-Kunsill tal-Belt Victoria jissokta bil-programm ta’ tiswijiet tal-bankini biex ir-residenti jkollhom bankini ta’ kwalità li jagħtuhom is-sigurtà li jixtiequ u li jkunu aċċessibbli għall-anzjani, għall-persuni b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa.

Niżguraw li nneħħu l-perikli li wħud mill-bankini qed joħolqu biex nevitaw l-inċidenti u li nibnu oħrajn ġodda skont il-bżonn.

Toroq

Il-Kunsill jibqa’ jagħmel pressjoni fuq il-gvern ċentrali biex iwettaq dak li wiegħed, jiġifieri li fis-snin li ġejjin jagħmel it-toroq kollha tar-Rabat, Għawdex. Jagħmel pressjoni wkoll biex jinbena kanal għall-ilma tax-xita bejn Triq Kerċem u Wied il-Lunzjata, u biex tinbena bypass ħalli jkun evitat il-flussi kbar ta’ vetturi li jgħaddu minn ġol-belt.

Fl-istess waqt, il-Kunsill se jkompli għaddej bit-tiswija tat-toroq tal-lokalità biex ikunu evitati l-inċidenti u l-ħsarat fil-vetturi li jużawhom. Ninvestu f’sinjali diġitali biex is-sewwieqa jkunu informati aħjar.

Nissoktaw bil-proġett tal-installazzjoni ta’ dawl ġdid fiċ-ċentru fosthom fi Pjazzetta Patri Akkursju Xerri, fi Triq l-Arċipriet Alfons Maria Hili u fi Triq l-Iskola. Filwaqt li nneħħu bosta wajers mit-toroq li qed ikerrhu wħud mill-isbaħ toroq antiki tal-lokalità.

Playing fields, ġonna, pjazez u żoni miftuħa

Il-Kunsill Lokali jiżgura li tibqa’ ssir il-manutenzjoni tal-playing fields, tal-ġonna u tal-ispazji miftuħa biex jinżammu dejjem fi stat tajjeb għar-residenti. Naraw li jinstab bilanċ ġust bejn id-dritt tar-residenti li jgawdu l-ispazju tal-pjazez u l-interessi tal-entitajiet kummerċjali.

Nagħtu importanza lit-tħaddir urban u lill-infrastruttura soċjali u ċivika li qiegħda fir-responsabbiltà tal-Kunsill. Nagħmlu pressjoni fuq il-gvern ċentrali biex isir u jitlesta t-tisbiħ fi Pjazza Sant Wistin.

Inżidu l-ispazji miftuħa madwar il-belt biex ir-residenti u l-familji jkollhom aktar żoni apposta għar-rikreazzjoni.

 

It-traffiku u l-parkeġġ

Nagħrfu li l-problema tal-parkeġġ qed kulma jmur tiżdied u għalhekk beħsiebna naħdmu minnufih biex:

  1. niksbu l-permessi meħtieġa ħalli nestendu l-parkeġġ ewlieni li hemm taħt Putirjal u fi Triq Ġorġ Borg Olivier.
  2. inwettqu ħidma biex insibu spazji għal aktar parkeġġ, b’mod partikolari fiż-żoni tal-Belt Victoria li qed ibatu l-iżjed minn din il-problema.
  3. nesploraw il-possibbiltà ta’ parkeġġ fil-bitħa fuq in-naħa ta’ wara tal-Ministeru għal Għawdex fi Triq Enrico Mizzi,
  4. niksbu aċċess minn Triq Sant’Ursola għall-parkeġġ eżistenti barra mill-bieb prinċipali taċ-Ċittadella,
  5. nagħtu aċċess għall-parkeġġ fil-bitħa tal-iskola primarja fi Triq Vajrinġa wara li tiġi trasferita lejn is-sit il-ġdid, u
  6. inżidu l-ħinijiet u l-ġranet għall-parkeġġ fil-bitħa tal-iskola sekondarja tal-lokalità.

Nidentifikaw u nimplimentaw mogħdijiet għar-roti biex nippromwovu u nħajru aktar residenti jużaw ir-roti għall-qadi u l-ħtiġijiet fil-lokalità.

 

It-trasport pubbliku

Filwaqt li jidher li l-Belt Victoria hi moqdija sew fejn jidħol it-trasport pubbliku, nieħdu ħsieb li titkompla l-ħidma fuq l-installazzjoni ta’ stejġijiet ta’ tal-linja madwar il-lokalità u nibqgħu naraw li r-residenti tal-lokalità jkollhom servizz tat-trasport li jibqa’ jissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom.

Il-Kunsill jieħu f’idejh ir-responsabbiltà li jipprovdi servizz ta’ minivan ċirkolari jew ta’ karozzi elettriċi biex ir-residenti jkunu jistgħu jaċċessaw aħjar is-servizzi taċ-ċentru tal-Belt Victoria u tal-lokalitajiet tal-madwar.

 

Is-sigurtà

Il-Kunsill jiżgura li fiż-żoni magħrufa għall-abbużi jitwaħħlu sistemi tas-CCTV ta’ kwalità biex jonqsu l-abbużi u l-atti vandali, u biex ir-residenti jgħixu aktar b’moħħhom mistrieħ.

Nibqgħu nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet kompetenti biex l-għassa tal-Belt Victoria tkun dejjem miftuħa u biex tiżdied il-preżenza tal-pulizija fit-toroq speċjalment fil-ħinijiet ta’ billejl.

Nesploraw ukoll il-possibbiltà ta’ neighbourhood watch fi nħawi madwar il-lokalità.

 

L-ambjent u l-indafa

Il-Kunsill ikompli jaħdem fuq proġetti ta’ enerġija alternattiva u rinnovabbli, speċjalment fit-toroq tal-lokalità. Ifassal programm ċar għat-toroq li jkun jimplimenta sistemi tad-dawl iġġenerat minn sorsi alternattivi tal-enerġija.

Inwettqu proġetti oħrajn tal-enerġija rinnovabbli fiż-żoni pubbliċi, fosthom billi nesploraw il-possibbiltà ta’ ħidma bi sħab mal-entitajiet lokali ħalli jitwaħħlu panelli solari fuq postijiet pubbliċi, u mezzi oħrajn għal enerġija alternattiva.

Il-Kunsill jeħtieġ juża l-ispazji tat-tħawwil bl-aħjar mod, u jara li jinżammu dejjem fi stat tajjeb. Infasslu pjan biex jinstabu żoni oħrajn li jistgħu jissebbħu bix-xtieli u bis-siġar.

Flimkien mal-awtoritajiet kompetenti, nagħtu prijorità lill-indafa tal-lokalità. Barra minn hekk, niżguraw li l-iskart jinħareġ u jinġabar fil-ħin u kif suppost, u li l-kuntratt tal-knis tal-lokalità jitħaddem kif mistenni.

Nissoktaw b’għadd ta’ inizjattivi siewja relatati mal-immaniġġjar tal-iskart.

Nesploraw il-possibbiltà ta’ skipps taħt l-art biex nagħtu prijorità lill-indafa u nneħħu ħafna mill-irwejjaħ u l-inkonvenjent li l-iskipps fl-apert qed jikkawżaw.

Inkomplu nifirxu l-laned tal-iskart b’faċilità ta’ separazzjoni u nkomplu bl-installazzjoni tal-laned għall-ħmieġ tal-annimali madwar il-lokalità.

 

L-edukazzjoni u l-kultura

Il-Kunsill jibqa’ jżomm relazzjoni tajba mal-iskejjel tal-lokalità.

Inkomplu nżidu l-għadd ta’ korsijiet li noffru lill-komunità tal-Belt Victoria ħalli jkollha l-opportunità ttejjeb il-ħiliet u l-kwalifiki tagħha. Fost dawn hemm korsijiet fl-informatika, għal min irid jitgħallem juża l-kompjuter u l-internet, u għal min irid jikseb ċertifikat fl-ECDL, sessjonijiet ta’ artiġjanat, taħriġ fiżiku, u bosta taħditiet informattivi.

Minn żmien għal żmien, inqassmu materjal edukattiv biex ir-residenti tal-Belt Victoria jibqgħu infurmati dwar l-inizjattivi u l-attivitajiet li jkunu qed iseħħu fil-lokalità. Fil-binja tal-Kunsill norganizzaw ukoll bosta wirjiet kulturali li juru talenti lokali u nazzjonali.

 

Il-wirt storiku

Nissoktaw bil-proġett ta’ tisbiħ tat-toroq antiki u nkomplu r-restawr ta’ wħud mill-attrazzjonijiet storiċi mifruxa madwar il-Belt Victoria. Ħdejn kull waħda ninstallaw tagħrif dwar dak is-sit partikolari.

 

L-isport

Nippromwovu l-użu tar-roti fil-qalba tal-lokalità u nkomplu ninstallaw l-islottijiet għar-roti madwar il-lokalità.

Nibqgħu nkunu pjattaforma tajba għall-inizjattivi sportivi fil-lokalità biex nagħtu sehemna fil-ġlieda kontra l-vizzji u l-obeżità, u biex aktar tfal, adolexxenti u żgħażagħ jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-isports.

 

L-għaqdiet fil-lokalità

Il-Kunsill jimpenja ruħu li jtejjeb u jkattar il-kuntatt mal-għaqdiet tal-lokalità għall-benefiċċju ta’ dawk kollha involuti.

Niżguraw li l-għaqdiet lokali jingħataw aktar involviment attiv fil-komunità tal-Belt Victoria, mhux biss biex jiżdied l-għarfien dwarhom iżda anki biex ir-residenti jitħajru jagħtu sehemhom fl-għaqdiet u fil-volontarjat.

Ngħinu lill-għaqdiet lokali b’kull mezz, kemm bil-promozzjoni tal-attivitajiet li jorganizzaw fil-Belt Victoria u anki billi nipprovdulhom il-faċilitajiet tal-lokalità.

 

Komunikazzjoni u konsultazzjoni

Il-Kunsill Lokali jeħtieġ jibqa’ jikkonsulta lir-residenti f’kull inizjattiva tiegħu li tkun tolqot direttament lir-residenti. Nibqgħu viċin in-nies biex nibqgħu nagħrfu l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tagħhom u biex nisimgħu l-ideat tagħhom għal lokalità aħjar.

Nipprovdu bosta servizzi ġodda online biex ir-residenti jinqdew minn djarhom, filwaqt li naraw li l-uffiċċju tal-Kunsill isir one-stop-shop għal ħafna mis-servizzi biex il-komunità tal-Belt Victoria tkun tista’ tinqeda fil-lokalità tagħha stess.

Inwettqu tibdil mill-qiegħ fis-sistema tar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria. Inwaqqfu sistema aktar effiċjenti u effettiva tal-customer care biex ir-residenti jressqu d-diffikultajiet u l-ilmenti tagħhom lill-Kunsill u tittieħed azzjoni mill-aktar fis.

Nipprovdu informazzjoni aktar spissa lir-residenti permezz tal-bulettin li jippubblika l-Kunsill minn żmien għal żmien.

Inħaddmu l-vantaġġi li tipprovdi l-midja soċjali biex ir-residenti jibqgħu infurmati kontinwament bl-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu. Nagħtu aċċess lill-għaqdiet lokali għall-midja soċjali tal-Kunsill biex itejbu l-komunikazzjoni tagħhom u biex jippromwovu l-attivitajiet li jkunu qed jorganizzaw.

 

Il-komunità kummerċjali

Il-Kunsill jibqa’ jżomm kuntatt frekwenti mas-sidien tal-entitajiet kummerċjali lokali biex inwettqu ħidma li tgħin lir-residenti u lil dawk li għażlu li jinvestu n-negozju tagħhom fil-Belt Victoria.

Nirsistu biex indaħħlu l-mentalità u l-kultura ta’ ħwienet u ristoranti pet-friendly.

 

Il-Fondi Ewropej

Ningaġġaw u ninvolvu lil persuni esperti fil-fondi Ewropej biex jiġu identifikati oqsma li jattiraw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Din l-inizjattiva għandha tinkludi wkoll lill-għaqdiet tal-lokalità biex anki huma jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.

 

Il-lat soċjali

Il-Kunsill jagħti importanza kbira lil-lat soċjali tal-komunità, u għaldaqstant tul il-leġiżlatura se nibqgħu nappoġġaw il-proġetti li jagħmlu l-ġid fil-ħajja ta’ kuljum tal-komunità tal-Belt Victoria.

Permezz tal-esperti, inħejju programm ta’ ħidma soċjali li jkun ta’ fejda għal bosta familji u individwi li jeħtieġu l-appoġġ. Ikun programm li jinkludi lill-anzjani, lit-tfal, lis-single parents, lill-persuni b’ħiliet differenti, lill-persuni li jgħixu waħedhom u lil dawk li jgħaddu minn xi diffikultajiet partikolari.

 

Attivitajiet lokali u Jum il-Belt Victoria

Il-Kunsill jieħu ħsieb jorganizza Jum il-Belt Victoria u matulha nagħtu rikonoxximent xieraq lill-persuni jew għaqdiet li jagħtu kontribut lil-lokalità. Naraw dan isir avveniment annwali u li tiżdied il-parteċipazzjoni tar-residenti.

Niżguraw li jiġu organizzati aktar attivitajiet li jseddqu l-għaqda fil-komunità fi żminijiet partikolari, fosthom fil-Milied, fil-Karnival, fi żmien l-Għid u fil-ġimgħat tal-festa.

Norganizzaw ukoll attivitajiet li jżidu l-għarfien dwar il-Belt Victoria fost ir-residenti.